Vi gratulerer Efaktor med ISO 9001!

I Landax tilbyr vi i tillegg til systemverktøy, konsulenttjenester i forbindelse med kvalitet og implementeringen av styringssystemer. Gjennom de siste årene har vi vært involvert i mange sertifiseringsprosesser. Det er imidlertid ISO sine ledelsesstandarder vi har hatt flest oppdrag med. Blant våre siste prosjekter finner vi Efaktor sin sertifisering etter ISO 9001, der vår dyktige konsulent Hanna var prosjektleder.

Effekten av god kvalitet satt i system

Efaktor AS er et firma som tilbyr ulike løsninger for nettbasert e-læring med Moodle som læringsplattform. De tilbyr i tillegg tjenester som kursproduksjon, hosting, integrasjoner, utvikling og rådgiving knyttet til dette. På verdensbasis brukes Moodle idag av over 150 millioner brukere, og Efaktor er foreløpig eneste Moodle-partner i Norge.

For Efaktor var ikke kvalitet et nytt konsept. De har alltid vært opptatt av å holde orden i eget hus og har aktivt brukt systemer for å sikre solid og trygg drift. Vi møtte en fornøyd grunder og daglig leder Alf Martin Johnsen, som forteller at arbeidet mot den første store revisjonen likevel har vist en klar nytte og effekt allerede. Han ser lyst på fremtiden med et kvalitetssystem som hjelper dem med å redusere feil, effektivisere drift og sørge for stadig forbedring av alt de driver med.

Når motivasjonen er et ønske om forbedring

Utgangspunktet for å sette i gang en slik prosess var ifølge Alf Martin todelt; Den ene motivasjonen var krav til kvalitetssystem fra leverandør og kunder, og da spesifikt krav om ISO 9001 knyttet til et nytt nivå i leverandørstatus. Samtidig – og kanskje avgjørende for hvor nyttig en slik sertifisering blir, så de dette som en glimrende anledning til en skikkelig «husvask». Den trinn-for-trinn kartleggingen av interne prosesser og rutiner som sertifiseringsprosessen innebærer gir bevissthet og rom for opprydding, fornyelse og forbedring.

Hva en sertifisering betyr for Efaktor

De langvarige effektene av en ISO-sertifisering mener Alf Martin det er for tidlig å si noe om ennå. De umiddelbare effektene derimot er ganske tydelige. Spesielt gjelder dette arbeidet med avviksregistrering. Kundene blir fornøyde når de får se en transparent saksgang og holdes oppdatert med fremdrift. Dessuten fører arbeidet til stadig forbedring av prosessene, og hindrer at det samme skjer igjen. Ifølge Alf Martin har ordet avvik fått et uforholdsmessig dårlig rykte.

Avviksregistrering er egentlig et kvalitetsverktøy: Det peker på hva som må forbedres, og forteller hvordan dette kan gjøres.

Det grundige arbeidet som ble gjort med prosedyrene og dokumentene har også bidratt til en effektivisering av arbeidet. Ved opplæring av nye ansatte kan man vise til prosesser, ved kontraktinngåelse kan man benytte ferdig utviklede maler, og i prosjekter kan man følge velutviklede planer.

Landax som støtte for kvalitetssystemet

Efaktor benyttet Landax som sitt ledelsesverktøy helt fra begynnelsen av prosessen.

Uten Landax hadde dette vært en mye tyngre prosess. Ettersom systemet er utviklet i henhold til ISO sine ledelsesstandarder, så har systemet i seg selv drevet prosjektet vårt fremover. Landax har dessuten åpnet muligheten for å samle alt i ett system.

Involvering av de ansatte

Det var viktig for oss å få med oss de ansatte helt fra starten av prosessen. Når de er med på å kartlegge egne arbeidsprosesser, formulere rutiner og identifisere risiko får de eierskap og forståelse for kvalitetssystemet. I tillegg tror jeg det vil bidra til aktiv deltakelse i forbedringsarbeidet videre.

Revisor var imponert over Efaktor sine ansattes kjennskap til kvalitetssystemet – noe som også er et krav i ISO 9001-standarden. Det hjelper lite med et godt kvalitetssystem dersom de som skal bruke systemet til daglig ikke kjenner det og kan høste nytten.

Effektivisering og økt lønnsomhet

Efaktor valgte å legge fokuset på å forbedre prosessene sine under arbeidet med sertifiseringen. Dette har de greid, og de har nådd målene de satte seg: prosessene har blitt mer effektive, feil oppdages og forbedres, kundetilfredsheten har økt, de er rustet til større og mer krevende prosjekter, og de får nå ta del i et større marked med sertifikatet i hånden.

De kom seg dessuten gjennom revisjonen omtrent uten avvik! Det har de all grunn til å være stolte av, og vi i Landax ønsker å gratulere hjerteligst med vel oppnådd sertifisering. Det er nedlagt mange arbeidstimer i det sertifikatet, men vi er overbeviste om at det grundige arbeidet som ble gjort vil fortsette å lønne seg i fremtiden.


Vil din bedrift prøve Landax som kvalitets- og ledelsessystem?
PRØV LANDAX

De seks kapitaler

I oktober lanserte daglig leder Torleif Bratlie konseptet «De seks kapitaler». Han holdt et inspirerende foredrag for mange av Landax’ kunder og partnere, og gav et innblikk i hvordan man kan finne suksessfaktorer i seks interne kapitaler.

I løpet av de siste tjue årene har Bratlie bistått med implementering av ledelsesverktøy hos flere hundre virksomheter. Han har også gitt konsulentbistand i forbindelse med kvalitet, HMS og internkontroll, og vært grunder og daglig leder i Landax AS. Hele veien har hans ønske vært å påvirke næringslivet positivt og gjøre arbeidslivet enklere for både ledere og ansatte.

Gjennom sin virksomhet har ideen om interne kapitaler og suksessfaktorer oppstått, og ledet til konseptet som han i dag kaller «De seks kapitaler».

forside2
Bilde: De seks kapitaler. 

Konseptet er i sin helhet ganske enkel. Det er derfor rimelig å anta at de fleste bedriftsledere driver virksomheten sin mer eller mindre i tråd med tankegangen. Bratlie mener imidlertid at det er få steder han har sett eksplisitte formuleringer av disse kapitalene, og en aktiv styring etter ideen.

«Ved å styre etter teorien om de seks kapitaler vil man få en større kapitalutnyttelse. Det vil også sette fokus på potensielle farer og muligheter, og gi et sterkt bidrag til risiko- og forbedringsarbeidet». – Torleif Bratlie

Hva er så disse seks kapitalene?

Normalt dreier kapital seg om økonomiske goder. Det kan være bygninger, maskiner, kontanter eller aksjer. I denne sammenheng anvendes dette ordet også til andre typer beholdninger.  De seks kapitalene er dermed: humankapital, systemkapital, strukturkapital, datakapital, relasjonskapital og real- og finanskapital.

«Disse spenner seg over alle verdier vi har i virksomheten, og inkluderer alt fra kompetanse til interesseparter eller eiendom og bygninger». – Torleif Bratlie

De seks kapitalene
Den første kapitalen Bratlie vil fremheve er humankapitalen. Denne innebærer det virksomheten har av utdannelse, kompetanse, kunnskap, erfaring og mestring hos sine medarbeidere. Humankapitalen er svært viktig, og er ofte det som skiller suksess fra nederlag. Denne kapitalen kan økes gjennom erfaring, utdanning og opplæring.

human-e1576670364209.png
Bilde: Humankapital.

Den neste kapitalen er systemkapitalen. Dette er digitale, fysiske og mentale hjelpeverktøy. Det kan være for eksempel programvarer, verktøy, kjøretøy, modeller og søkemotorer.

Den tredje kapitalen er strukturkapital. Det er strukturer som kan anvendes for hensiktsmessig og effektiv drift. Eksempler på dette kan være ulike ledelsessystemer som ISO-standardene, datastrukturer, infrastrukturer eller navigasjonsløsninger.

Alle registreringer og resultatdokumentasjon inngår i datakapitalen. Dette inkluderer da kundeinformasjon, informasjon om leverandør, avtaleverk, bilag, avvikssaker og møteprotokoller for å nevne noe.  Denne kapitalen støttes i stor grad av både strukturkapitalen og systemkapitalen.

data.png
Bilde: Rapport fra registreringer.

Et viktig bidrag til virksomhetens inntekter er relasjonskapitalen. Dette er registrerte, faste forbindelser og uformelle relasjoner til omgivelsene som bringer kontinuerlig verdi inn i selskapet. Blant disse finner vi kunder, leverandører, media, faginstitusjoner og samarbeidspartnere. Interesseparter vil også inngå som en relasjonskapital. Denne kapitalen støttes i stor grad opp av humankapitalen.

Til slutt har vi det som vanligvis blir sett på som definisjonen av kapital: real- og finanskapitalen. Dette er konkrete eiendeler og finansielle objekter. Det inkluderer for eksempel bygninger, maskiner, og eiendommer, og kontanter, bankinnskudd, aksjer og obligasjoner.

Til sammen utgjør disse de seks kapitaler.

finans
Bilde: Finanskapital.

Harmonisering av kapitaler
Hvorfor er det viktig å kartlegge disse kapitalene?

Det er her vi kommer til essensen av hele konseptet: harmonisering av kapitaler. Det nytter ikke å ha full score på realkapitalen dersom humankapitalen er ned mot null. Det er heller ikke noe hensikt i å ha god system- eller strukturkapital dersom det ikke blir gjort noen gode registreringer. Det du er ute etter er en harmonisert kapitalmix.

«Dette er en ny og nyttig måte å analysere selskapet på, hvor man tar hensyn til flere kapitaler og hvilken betydning de har for suksess eller mangel på dette» – Joanna Niec, HMS-/kvalitetskoordinator Pipeliner

miksebord
Bilde: Et miksebord av kapitaler.

Hvordan oppnår man en harmonisert kapitalmix? Det avhenger selvsagt av både interne og eksterne faktorer, og det finnes ingen fasit. På figuren over har alle kapitalene lik score. Det er ikke nødvendigvis en god løsning. Et annet eksempel kan være følgende kapitalmix:

kapitalmix
Bilde: Kapitalmix. Høy score på human og system, og lav score på struktur og data.

Her har vi veldig lav score på struktur og data, men desto høyere på human og system. Det kan fungere for en periode, men manglende data er sårbart dersom det skjer utskifting av ansatte eller ved en revisjon. Denne virksomheten er i en heldig situasjon med høy relasjonskapital, og har derfor ikke et påtrengende behov for å skaffe seg ulike sertifikater (strukturkapital) i den hensikt å øke markedsandelen sin.

Hva kan vi påvirke?
Alle disse kapitalene kan påvirkes i større eller mindre grad. Man kan sende ansatte på kurs, implementere et nytt ledelsessystem, kjøpe eller selge eiendommer, delta på messer og foredrag eller kjøpe nye verktøy. En harmonisering av slike investeringer kan bidra til å forbedre og effektivisere prosessene i din bedrift, og øke lønnsomhet på sikt. Det kan også bidra til et bedre arbeidsmiljø, minske skadelig miljøpåvirkning og øke bidraget til lokalmiljøet.

Det er imidlertid viktig å skape en kultur for tankegangen. Endringer kan ofte medføre en del friksjon, så det er god grunn til å legge vekt på å motivere virksomheten og gjøre overganger så behagelig som mulig. Et nytt system uten skikkelig opplæring eller datainnsamling uten oppfølging kan føles som en tvangstrøye og virke mot sin hensikt. God planlegging er derfor viktig!

light2
Bilde: Nye ideer.

Landax
Hvordan kommer Landax inn i bildet?

Landax er et ledelsesverktøy som kan bidra til å øke både struktur-, system- og datakapitalen til en virksomhet. Landax er bygget i henhold til ISO sine ledelsesstandarder, med gode muligheter for registrering og rapportering på relevant data. Landax har også utviklet egne dokumentpakker for å styre bedriften i henhold til kvalitetsstandarden, miljøstandarden, arbeidsmiljøstandarden, internkontrollforskriften eller HACCP. Dessuten er prosjektmodulen et ypperlig verktøy for håndtering og styring av alle slags prosjekter og oppgaver.

system.png
Bilde: Ledelsesverktøy.

Interessert i å delta på foredrag til våren?
«Foredraget var inspirerende, nytenkende og lærerikt fylt av kvalitet» – Marius Digranes, Daglig leder Forme Prosjekt.

Vi fikk god respons på foredraget i høst, og flere uttrykte en begeistring for det nye konseptet. Vi ønsker derfor å åpne muligheten for å delta på foredraget til våren i forbindelse med kursserien til Landax. Påmelding og informasjon vil komme på nyåret.

Vi håper du ble inspirert til å kartlegge de seks kapitalene i din bedrift, og at du fikk motivasjon til å analysere og finne forbedringer. Masse lykke til med arbeidet!


Vil din bedrift prøve Landax som kvalitets- og ledelsessystem?
PRØV LANDAX

God jul fra Landax!

2019 er snart over, og vi går inn i et nytt år. Ikke bare et nytt år – men et nytt tiår! Vi i Landax ser veldig fram til 2020-tallet, og er klare for å sette inn støtet for å tilby produkter og tjenester som vil møte fremtidens behov og utfordringer.

GODJUL2019

Utvikling i Landax de siste ti år
Gjennom de siste ti årene har det skjedd mye i Landax.

Vi startet tiåret med å fylle tjue år. På den tiden hadde vi seks ansatte, 140 kunder og 4.9 millioner i omsetning. Programvaren vår hadde et bredt spekter av funksjoner for kvalitetsstyring, internkontroll og HMS, men for eksempel Dashbord og Prosjektportalen var enda noen år inn i fremtiden.

I løpet av tiåret har både programvaren og den interne kompetansen utviklet seg. I 2018 lanserte vi også en helt ny app som har bidratt til å gjøre registreringer og informasjonsutveksling enklere for våre kunder.

Vi har fått et utvidet kundespekter, og har nå kunder innen blant annet bygg og anlegg, industri, transport, helse, næringsmiddel, vann og avløp, tjenesteyting og varehandel. Blant de største kundene våre er Felleskjøpet, Moelven Industrier ASA, Elkjøp, Bymiljøetaten, PSW og Mesterbakeren, men også mange andre konserner av forskjellige størrelse og type. Den nyeste skuddet stammen er Coop Industrier AS.

I dag har vi tretti dyktige medarbeidere, i overkant av fem hundre kunder i ni land, 25 moduler i programvaren vår og hadde i 2018 en omsetning på 23.8 millioner. I 2019 nærmer vi oss 30 millioner kroner i omsetning. Dette er solid økning og det er vi veldig fornøyd med!

Landax i fremtiden
Fremover har vi mye på agendaen! Vi ønsker å komme oss inn på det svenske markedet og har allerede 13 kunder. Vi har begynt et systematisk og omfattende arbeid med relasjonsbygging tilknyttet et forhandlernett, og ønsker å knytte til oss samarbeidspartnere som dekker hele Sverige. De første avtaler er allerede skrevet. Dette er et veldig spennende prosjekt, og vi håper at vi kan vise våre naboer i øst verdien av Landax som et komplett ledelsesverktøy. Hvem vet, kanskje Landax blir ledende aktør i Sverige innen 2030?

rapporter_dashbord
Bilde: Dashbord med ulike rapporter som en digital ressurs.

Vi har også et helt nytt prosjekt på gang: Digital RessursBank (DRB). Dette prosjektet går ut på å opprette en felles portal for digitale ressurser av alle typer og slag. Eksempler på digitale ressurser er dokumenter, samsvarssett, møteprotokoller, prosesser, avviksskjemaer, dashbord, maler i alle moduler, ikoner, bilder, datafilter, gadgets, rapporter etc. Det er snakk om flere tusen ressurser som skal bli transparent tilgjengelig – både for gratis nedlasting og for kjøp.

Hensikten med DRB er at kundene og brukere skal kunne etablere gode, solide, velgjennomprøvede Dashbord, dokumenter og protokolltyper med lav terskel på rekordtid.

Dette vil tilbys som pakker våre kunder kan bestille til sin database. Digital Ressursbank er et stort og omfattende prosjekt med en budsjettramme på 14 millioner. Vi ønsker å vise våre kunder at vi tar fremtiden på alvor, og at vi vil fortsette å tilby produkter og tjenester som forenkler og forbedrer deres hverdag. Prosjektet er kommet et godt stykke på vei og dere kan se fram til innhold av høy kvalitet og et bredt spekter av bruksområder.

Vi ser med takknemlighet tilbake på de ti årene som har gått, og gleder oss til alt som skal skje de ti neste. Takk for følget så langt, og håper du har lyst til å være med oss videre på reisen!

Da gjenstår det bare å ønske alle våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere en riktig god jul, og et godt nytt tiår!

Ledelsessystem i nytt perspektiv

undefined

Torleif P. Bratlie er grunnleggeren av firmaet Landax AS – et ledelsesverktøy som etter titalls år i bransjen har utviklet seg til å bli et av de mest komplette styringssystemene på det norske markedet, og kan skilte med flere hundre kunder og over 50.000 brukere i 9 land.

Det hele begynte med at Bratlie stilte seg spørsmålene: Hvordan kan vi benytte erfaringene våre til å øke kvalitet og produktivitet? Kan vi gjøre registreringer av det vi observerer, benytte disse til å analysere ulike faktorer og beslutte tiltak for å forbedre prosessene?

Han var også opptatt av hva slags kapital den enkelte bedrift hadde bevissthet omkring. Det dreide seg ikke bare om egenkapital i kroner og øre og aktiva, men like viktig var slikt som humankapital, systemkapital og strukturkapital.

For Bratlie handler kvalitetsledelse om å få alle bedriftens faktorer til å spille sammen. ISO-standardene for ledelse som kom i 2015 viste seg å være samsvarende med det Bratlie hadde tegnet på i flere år. Derfor ble tenkningen i Landax i utgangspunktet samsvarende med ISO.

  • Et ledelsessystem er egentlig en kombinasjon av bedriftens kvalitetssystem og styringssystem. Fra kvalitetsstandarden ISO 9001 har vi et gjennomgående fokus på virksomhetens prosesser. I styringssystemet ditt har du alt av støtteressurser: risiko, avvik, dokumenter, protokoller og sjekklister. Kobler du disse to tingene sammen, vil du få et fungerende ledelsessystem med god struktur og datakapital, som danner et godt grunnlag for ledelsen til å styre virksomheten på en tilfredsstillende måte.

Kompletthet og konsistens = kvalitet

Bratlie har ledet flere sertifiseringsprosesser og vært med på å tilrettelegge for kvalitetsarbeid i utallige virksomheter. Det viktigste i dette arbeidet er først og fremst kartlegging av arbeidsflyt, risikoanalyser og mulighetsbevissthet. Når dette er på plass, er det viktig å fokusere på gode registreringer. Det er disse registreringene som utgjør datakapitalen til bedriften. Graden av kompletthet og konsistens i hver enkelt registrering mener Bratlie er med på å avgjøre kvaliteten på hele ledelsessystemet.

«Det er derfor viktig å sette opp gode skjemaer og legge til rette for et gjennomført og komplett registreringsregime. Langsiktig kan det være en veldig lønnsom investering.» – T. Bratlie

Et generisk system

Et kvalitetsledelsessystem må ifølge Bratlie vokse sammen med bedriften.

  • Det må erkjennes at det kan ta tid å opparbeide seg et velfungerende ledelsessystem. La oss ta sammenlikningen med et furutre. I starten har treet kun noen få, små årringer. Men det vokser jevnt og trutt, får etter hvert flere ringer og blir til et robust tre. Slik er det også med kvalitetsledelse – ved flere og bedre registreringer, gode strukturer og integrerte systemer, vokser systemet og blir til et solid og godt ledelsessystem. Om det ikke går så fort og årringene blir små, så er kanskje veden desto mere solid; man må tenke langsiktig.

Landax er «et generisk styringssystem for ledelse». I et generisk system har vi de iboende faglige og strukturelle egenskaper. Med et ikke-generisk system – til motsetning fra et generisk – må du bygge alt fra grunnen av gang på gang. Dette er den store forskjellen på Landax og mange av de som mener seg å kunne konkurrere.

Ifølge Bratlie er Landax nettopp et slikt generisk ledelsessystem – bygget i henhold til de mest anerkjente ledelsesstandardene og tilpasset næringslivet. Og dersom du ikke har all verdens kunnskap rundt ledelsessystemer fra før, så skal et generisk system også kunne være et verktøy for å utvide dine begrep omkring kvalitet, en salgs læringsportal.

  • Ved å gå til anskaffelse av Landax med sine 27 moduler, vil du få et verktøy som kan være med på å lede deg til kvalitet i dine arbeidsprosesser, støtteressurser og kundeforhold. Alle faktorer til sammen vil kontinuerlig påvirke din bedrift sine kapitaler, enten det dreier seg om økonomisk, menneskelig, systemnivå, strukturelt eller datakapital.

Gratis prøveversjon:

Om du ønsker å prøve ut Landax, eller bare få mer informasjon om produktene vi tilbyr, så kan du besøke nettsiden www.landax.no eller ta kontakt på +47 473 95 120.

Kursserie med Landax i oktober 2019

Nå er det endelig tid for høstens kursserie! Den 21. til 25. oktober 2019 kommer vi til å avholde kurs med mulighet for å delta på opptil fem innholdsrike dager.

shutterstock_288562100

Kursserien vil være på Gardermoen fra mandag 21. oktober til fredag 25. oktober 2019. Temaene utover uken vil være prosesskartlegging, kvalitetsledelse, risiko og en hel dag med opplæring av totalpakken vår Landax Ultimate. Vi vil også gå gjennom app. Her er det mange muligheter!

mandag den 21. oktober vil vi gjennomgå og arbeide i den nye appen. Blant annet kommer vi til å snakke om datainnsamling, oppsett av moduler og skjermdialoger, lister og rapporter, dashbord og bruksomfang. Appen kan bidra til å gjøre din og dine kollegers hverdag mye enklere, så meld deg på og få mest mulig ut av verktøyet!

Tirsdag 22. oktober vil handle om prosesser. Hvilke fordeler er det ved å kartlegge bedriftens prosesser? Hvordan går man fram? Vi vil også gi opplæring i hvordan bruke prosessmodulen i Landax med bruks- og klikkhjelp, og det vil bli satt av tid til egentrening med hjelp og støtte fra oss i Landax.

Onsdag 23. oktober – full dag med innføring i Landax Ultimate. Vi vil ta for oss de mest sentrale modulene i Landax og superbrukerens rettigheter og muligheter. Det vil settes av tid til både spørsmål og egentrening på datamaskin. Så husk pc-en din!

Torsdag 24. oktober vil ha temaet risiko- og sårbarhetsanalyse. Her vil man få en innføring i ord og uttrykk og hvordan kartlegge, vurdere, analysere og evaluere risikoen i egen bedrift.

Fredag 25. oktober vil handle om kvalitetsledelse mot sertifisering etter ISO-standarden 9001:2015. Vi vil se på risiko- og mulighetsstyring av prosesser, vurdering av interesseparter, kartlegging av interne og eksterne forhold og hvilke krav 2015-versjonen av ISO 9001 og 14001 stiller til dette.

Vi håper du har mulighet og ønsker å delta på disse dagene! For mer informasjon og påmelding, gå inn på våre hjemmesider: http://landax.no/kurs/

Ryggmargskompetanse

Vi lever i et dynamisk samfunn, og bedrifter og virksomheter møter stadig på nye behov og utfordringer. For å benytte mulighetene som oppstår og finne løsninger, trenger man dyktige ansatte som kan håndtere sine oppgaver på en god måte. Da er det én kompetanse som er spesielt verdifull: ryggmargskompetanse.

KJOPTshutterstock_534094786
BILDE: Risikofylt aktivitet som krever ryggmargskompetanse.

Vi snakker vanligvis om to typer kompetanse: Formell kompetanse og realkompetanse. Førstnevnte er den kompetansen vi har som er basert på utdannelsen vår. Kompetanse kan også tilegnes gjennom erfaringer og mange år i arbeidslivet. Til sammen utgjør dette realkompetansen.

Hva er så ryggmargskompetanse?

Denne kompetansen er i utgangspunktet ikke fagorientert, men beskriver selve kompetansens art og egenskaper. Den kan defineres som: «opparbeidede egenskaper i et menneske som medfører en særlig god evne til å mestre og levere resultater på en naturlig og uanstrengt måte, selv på avanserte oppgaver.»

Sitat Torleif Bratlie, daglig leder i Landax AS

En kan altså ikke tilegne seg denne kompetansen bare ved å lese seg opp på emnet – den utvikles gjennom øvelse og praktisering. Se for eksempel på et ganske enkelt tilfelle: sykling. Du kan lære deg teorien bak sykling ved å lese en beskrivelse eller se en video. Du sitter på setet, bruker føttene til å tråkke pedalene og holder styret med hendene. Det er imidlertid først når du har forsøkt flere ganger og praktisert syklingen at du faktisk behersker å sykle. Med stor interesse og trening behersker du det enda bedre, og utvikler ryggmargskompetanse.

Sånn vil det også være i en bedrift: Kompetanse kan tilegnes gjennom dokumentasjon – håndbøker, brukerveiledninger, presentasjoner, prosedyrer etc., men den viktigste kompetansen opparbeides gjennom trening og praktisering av arbeidsoppgavene gjennom lengre tid. Dette vil lønne seg:

«De bedrifter som tilrettelegger på en slik måte at de ansatte kan tilegne seg og utvikle ryggmargskompetansen mest mulig effektivt utvikler seg til bedrifter med størst konkurransekraft i næringslivet.»

Sitat Pål Widerøe, Incentra SA

Ansatte som har tilegnet seg denne kompetansen er trygge på sine evner, og gjør sine arbeidsoppgaver med treffsikkerhet, uten tidssvinn og støy. De vil i ulike situasjoner ha kapasitet til å kombinere refleksjon og rask beslutningstaking, og benytter kunnskap og tidligere erfaringer for å løse oppståtte utfordringer. De viser engasjement og interesse, øyner nye muligheter og har overskudd på jobb. De kan det de driver med!

For en leder medfører dette gjerne gode arbeidsprosesser og gode resultater, for arbeidsmiljøet betyr det godt humør og overskudd, og for kundeforhold løsningsorienterte leverandører. Med andre ord:

«Ryggmargskompetanse er den kompetansetype som er mest verdifull i en bedrift».

Sitat Pål Widerøe, Incentra SA