Ledningssystem i nytt perspektivTorleif P. Bratlie är grundare av företaget Landax AS – vars ledningsverktyg efter decennier i branschen har utvecklats till att bli ett av de mest kompletta styrsystemen på den norska marknaden, och har flera hundra kunder och mer än 50 000 användare i nio länder.

Det hela började med att Bratlie frågade sig följande: Hur kan vi använda oss av våra erfarenheter för att öka kvaliteten och produktiviteten? Kan vi göra registreringar av det vi observerar, använda dessa för att analysera olika faktorer och fatta beslut om åtgärder som förbättrar processerna?

Han lade även fokus på vilket slags kapital det enskilda företaget hade kunskap om. Då avsåg han inte bara egenkapital i kronor, ören och tillgångar, utan lika viktigt var sådant som humankapital, systemkapital, strukturkapital o.s.v.

För Bratlie handlar kvalitetsledning om att få alla företagets faktorer att samverka. ISO-standarderna för ledning som kom ut 2015 visade sig stämma överens med det som Bratlie hade skissat på i flera år. Därför kom Landax tänk att redan från start överensstämma med ISO.

  • Ett ledningssystem är egentligen en kombination av företagets kvalitetssystem och styrsystem. Från kvalitetsstandarden ISO 9001 har vi ett genomgående fokus på företagets processer. I ditt styrsystem har du alla stödresurser, till exempel risker, avvikelser, dokument, protokoll och checklistor. Kopplar du ihop dessa saker får du ett fungerande ledningssystem med god struktur och datakapital som bildar ett bra underlag för ledningen för att styra verksamheten på ett tillfredsställande sätt.

Kompletthet och konsistens = kvalitet

Bratlie har lett flera certifieringsprocesser och medverkat till att anpassa verksamheten för ett framgångsrikt kvalitetsarbete på massor av företag. Det viktigaste i detta arbete är först och främst kartläggning av arbetsflöden, riskanalyser och en medvetenhet om möjligheterna. När dessa bitar har fallit på plats är det viktigt att fokusera på bra registreringar. Det är dessa registreringar som utgör företagets datakapital. Varje enskild registrerings grad av kompletthet och konsistens bidrar enligt Bratlie till att avgöra kvaliteten på hela ledningssystemet.

”Därför är det viktigt att skapa bra formulär och anpassa allt för en genomförd och komplett registreringsregim. På lång sikt kan detta bli en mycket lönsam investering.” – T. Bratlie

Ett generiskt system

Ett kvalitetsledningssystem måste enligt Bratlie växa tillsammans med företaget.

  • Det krävs insikt om att det kan ta tid att arbeta fram ett välfungerande ledningssystem. Låt oss jämföra processen med en tall. I början har tallen bara några få, små årsringar. Men det växer stadigt vidare och får med tiden flera årsringar och blir en stor och robust tall. På samma sätt är det med kvalitetsledning – genom flera och bättre registreringar, goda strukturer och integrerade system, växer systemet och blir till slut ett gediget och bra ledningssystem. Om det inte går så fort och årsringarna blir små, så kanske veden blir desto mer gedigen – man måste tänka långsiktigt.

Landax är ”ett generiskt styrsystem för ledning”. I ett generiskt system har vi de inneboende tekniska och strukturella egenskaperna. I ett icke-generiskt system måste du, till skillnad från i det generiska systemet, bygga upp allt från grunden om och om igen. Detta är den stora skillnaden på Landax och många av de systemleverantörer som anser sig kunna konkurrera med Landax.

Enligt Bratlie är Landax just ett sådant generiskt ledningssystem – utformat i enlighet med de mest accepterade ledningsstandarderna och anpassat för näringslivet. Och om du inte redan kan massor om ledningssystem, så ska ett generiskt system också kunna vara ett verktyg för att öka dina kunskaper kring kvalitet, och på så vis utgöra en slags utbildningsportal.

  • Genom att köpa Landax lösning med 22 moduler får du ett verktyg som kan bidra till att leda dig till kvalitet i dina arbetsprocesser, stödresurser och kundrelationer. Alla faktorer tillsammans kommer kontinuerligt att påverka ditt företags olika kapital, oavsett om det handlar om ekonomiskt kapital, humankapital, systemnivåkapital, strukturellt kapital eller datakapital.

Landax är verkligen värt en provtur!

Gratis provversion:

Om du vill prova på Landax, eller bara få mer information om Landax produkter, kan du besöka webbplatsen www.landax.se eller kontakta oss på +47 473 95 120.

God jul fra alle oss i Landax!

Av Torleif Bratlie

Da har endelig den tiden på året kommet igjen – tiden for å senke skuldrene, fyre opp i peisen, spise masse god mat, besøke familie og venner og legge ut på lange skiturer. Mørke gater lyses opp av all slags julelys og pynt, travle mennesker gjør sine siste innkjøp og forventningsfulle barn får i dag skoleferie. Julen er endelig her!

god jul_2018_bilde
Gågata i Hamar

I Landax har vi mye interessant å se tilbake på i 2018. Salget har økt, vi har styrket vår posisjon, nye moduler er lansert og eksisterende moduler forbedret.  Med bakgrunn i et ønske om å skape en god plattform for våre kunders registreringer, så har vi også intensivert APP-utviklingen.

Teamet vårt utvides stadig, og vi er nå en stab på 17 dyktige medarbeidere! Kundegruppen vokser også, og i 2018 har vi økt omsetningen med ca. fem millioner kroner. Budsjett for 2019 peker på enda et godt økonomisk år.

Ellers kan jeg nevne at undertegnede har hatt en meget interessant høst tilbake på skolebenken. Der har jeg tatt emnestudier om Informasjonssikkerhet ved Universitetet i Oslo. Her har det kommet inn en mengde god lærdom som er nyttig i forbindelse med all slags definisjoner, metoder og forholdsregler rundt IT-sikkerhet.

Vi i Landax er en veldig motivert gjeng, og ser fram til nye prosjekter og utfordringer i det kommende året. Jeg ønsker å rette en stor takk til alle sammen for stor innsats, engasjement og veldig gode resultater i 2018! En takk også til alle våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører for godt samarbeid gjennom året.

Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god jul, og et godt nyttår!

Dokument eller dokumentert informasjon?

I de nye standardene for ledelse er det flere steder beskrevet at noe skal vedlikeholdes og oppbevares som dokumentert informasjon. Hva menes med det, og hvordan skal det gjøres?

shutterstock_708012229.jpg

Ny betegnelse

I forbindelse med kvalitetsledelse er det mye informasjon som skal dokumenteres. Alt dette har visse krav på seg til layout, format, vedlikehold og oppbevaring. Tradisjonelt har vi da snakket om dokumenter. Den nye betegnelsen dokumentert informasjon setter ikke krav til å ha noen fysiske dokumenter i det hele tatt. Den innebefatter likevel mer. Beskrivelser, møteprotokoller, registreringer, prosedyrer, rutiner, logger og annet som må dokumenteres og fremlegges ved behov – alt dette innebefattes av dokumentert informasjon.

Krav til informasjon

Der det finnes krav til oppbevaring av dokumentert informasjon, er det følgende punkter som må oppfylles:

  1. Hensiktsmessig identifikasjon og beskrivelse. Det vil si slikt som tittel på aktiviteten eller prosessen, ID-nummer, dato og tidspunkt, ansvarlig person etc.
  2. Det kan være for eksempel språk eller utforming.
  3. Medium – papirformat, elektronisk eller annet.
  4. Rutine for gjennomgåelse og godkjennelse av egnethet og tilstrekkelighet

Man må videre vurdere distribusjon, tilgang, bruk, lagring, kontroll av endringer og opprettholdelse for å styre den dokumenterte informasjonen.

Elektronisk informasjon

Det blir mer og mer vanlig med bærbare elektroniske enheter. Dermed har vi dokumentert informasjon elektronisk nærmest overalt hvor vi befinner oss, og alt i sanntid. Dette er et enormt fremskritt og en stor fordel for kvalitetsarbeidet. Se bare på situasjonen for tjue år siden. Det var unaturlig å ta med seg permer og papirer overalt, dermed var det en større terskel for å registrere og hente nyttig informasjon. I dag har vi all informasjon når og der vi trenger det.

shutterstock_749978164

Dette er først og fremst nyttig når man har det i et egnet format og er i hendene på rette personer. Særlig i forbindelse med overvåking og måling av alle typer prosesser. Eksempler på dette er datainnsamling av avvik og hendelser, resultat av revisjoner, utfylling av SJA, kommunikasjon med CNC-maskiner og annet utstyr som krever overvåking, låssystemer og adgangskontroll.

Resultatdokumentasjon

En særlig viktig kategori er resultatdokumentasjon. Dette er alle spor man legger igjen i en prosess som kan ha betydning i etterkant. I en produksjon kan dette for eksempel være partinummeret som leder tilbake til dato og plassering og som kan bidra til å finne årsak til feil eller mangler. Det kan også være kvittering på et kjøp, sertifiseringsbevis, kontrollrapport osv.

Vi mener dokumentert informasjon er mye mer anvendelig enn uttrykket dokument. Spesielt når man har gjort så store fremskritt på den digitale fronten, og alt kan effektiviseres ved å bruke smarte registreringsverktøy i stedet for store permer!

Landax-kurs, hva kan du lære?

Til høsten kan DU melde deg på kurs med Landax! Den 29. oktober til 02. november kommer vi til å avholde en kursserie med mulighet for å delta på opptil fem innholdsrike dager, hvorav en hel dag vil handle om den nye appen!

shutterstock_378597097

Kursserien kommer til å avholdes på Gardermoen fra mandag 29. oktober til fredag 2. november. Tidligere har denne serien vart over fire dager, men i høst tenkte vi å starte med en ekstra dag for opplæring i den nye appen. Temaene utover uken vil være prosesskartlegging, kvalitetsledelse, risiko og en hel dag med opplæring av totalpakken vår Landax Ultimate. Her er det mange muligheter!

Mandag 29. oktober vil være en heldags opplæring i den nye appen. Blant annet kommer vi til å snakke om datainnsamling, oppsett av moduler og skjermdialoger, lister og rapporter, dashbord og bruksomfang. Appen kan bidra til å gjøre din og dine kollegaers hverdag mye enklere, så meld deg på og få mest mulig ut av verktøyet!

Tirsdag 30. oktober vil handle om prosesser. Hvilke fordeler er det ved å kartlegge bedriftens prosesser? Hvordan går man fram? Vi vil også gi opplæring i hvordan bruke prosessmodulen i Landax med bruks- og klikkhjelp, og det vil bli satt av tid til egentrening med hjelp og støtte fra oss i Landax.

Onsdag 31. oktober– full dag med innføring i Landax Ultimate. Vi vil ta for oss de mest sentrale modulene i Landax og superbrukerens rettigheter og muligheter. Det vil settes av tid til både spørsmål og egentrening på datamaskin. Så husk pc-en din!

Torsdag 01. november vil ha temaet risiko- og sårbarhetsanalyse. Her vil man få en innføring i ord og uttrykk og hvordan kartlegge, vurdere, analysere og evaluere risikoen i egen bedrift.

Fredag 02. november vil handle om kvalitetsledelse mot sertifisering etter ISO-standarden 9001:2015. Vi vil se på risiko- og mulighetsstyring av prosesser, vurdering av interesseparter, kartlegging av interne og eksterne forhold og hvilke krav 2015-versjonen av ISO 9001 og 14001 stiller til dette.

Vi håper du har mulighet og ønsker å delta på disse dagene! For mer informasjon og påmelding, gå inn på våre hjemmesider: http://landax.no/kurs/

Landax på messe!

Landax har hatt stand på stor energimesse i Stavanger!

ONS

I august var Landax på Offshore Northern Seas (ONS), en messe for bedrifter innen energi, hovedsakelig olje- og gassindustrien. Konseptet startet på 70-tallet, i begynnelsesfasen for mange firmaer i nettopp denne bransjen. Det er nå blitt en møteplass for flere tusen besøkende fra mange titalls land, og vi i Landax har vært fast inventar med egen stand på denne messen i flere år.

I år ble messen avholdt fra 27. – 30. august. Det var en givende uke, og sammenlagt fikk vi over hundre gode leads, hvorav 16 var potensielle samarbeidspartnere og 27 var i tilknytning til land utenfor Norge.

Vi er svært fornøyd med å være i den posisjon vi er i dag. Landax beveger seg nå tyngre inn i oljebransjen og ser frem til å få igjen for arbeidet vi har lagt ned i vår programvare for å møte de strengeste kravene.

Dersom du vil møte Landax i en tilsvarende setting, så er vi også på OTD (Offshore Technology Days) i Bergen 17. til 18. oktober. Da kan du få svar på alt du måtte lure på rundt kvalitetsledelse og verktøy for styring, og selvfølgelig få mulighet til å prøve vår løsning. Håper å treffe deg der!

 

Vi har inngått en utvidet samarbeidsavtale med WBU

Wergeland bedriftsutvikling (WBU) er et rådgivningsfirma som holder til i Bergen. De har kompetanse innen ledelsessystemer og flere områder som risikokartlegging og prosesskartlegging. De tilbyr kurs og rådgivning for ulike bransjer, for eksempel olje- og gassindustrien, bygg, anlegg og maritim.

wergeland
Fra venstre: Siv Wergeland (WBU), Katinka Pettersen (WBU) og Torleif Bratlie (Landax).

Etter mange års aktivitet og bruk, kjenner WBU Landax godt, og i august inngikk vi en samarbeidsavtale. Denne går ut på at de i sin konsulentvirksomhet kan tilby Landax som styringssystem til sine kunder, og at de også kan tilby konsulentbistand til våre etablerte kunder.

Via WBU kan Landax nå mange nye kunder innen deres virksomhetsfelt og WBU kan også ta unna i takt med at etterspørselen øker i Landax. WBU har også kurs knyttet til Standard Online og utfører mye revisjoner rundt omkring. Da er det ofte gunstig å ha gode styringssystemer å støtte seg på.

Vi ønsker WBU lykke til med alt arbeid fremover med Landax i kofferten.